Notulen
Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 21 - 05 - 2024
Aanwezig: Wendy, Gonnie, Ruud, Greet, Tom, Sjaak, Thomas
Afwezig: Boyd met afbericht

Kennismaking met Merlijn Rademaker:
Merlijn is verantwoordelijk voor het project “Meelzak en een verkeersplan”. Sjaak vertelde hem dat er op 13 juni een gesprek geweest is met wethouder Peetoom, verkeer, en dat hij een verkeersadviesbureau zal inschakelen, mits het college hier geld voor vrij wil maken, om een verkeersplan Graft-de Rijp te maken.
Merlijn gaat contact met hem zoeken en zal van start gaan wanneer de Dorpsagenda klaar is. Er wordt niet gewacht op de andere dorpen. Voor project “de Meelzak” gaat Merlijn contact zoeken met diegenen die al jaren geleden een plan hiervoor hebben gemaakt. Ook Woonco heeft te kennen gegeven op de Meelzak een knarrenhof te willen bouwen. Het terrein van de oude gasfabriek zal meegenomen worden i.c.m. de Meelzak, voor eventuele woningbouw voor ouderen en jongeren.

Notulen vorige vergadering:
Het deels ontbreken van hekken rond het speelveld in de Graftermeer zal nog uitgezocht worden. Deze waren toegezegd. Greet zal Jan Stam van DorpswerkNH uitnodigen voor het maken van de Dorpsagenda.
Deze zijn akkoord bevonden.

Evaluatie Dorpsagenda avonden:
De opkomst in De Rijp viel tegen, in Graft was het redelijk.
In het vervolg zal de gemeente meer inspanning moeten doen om de inwoners op de hoogte te brengen van activiteiten voor inwoners. Bijvoorbeeld door meerdere publicatie in de Uitkomst of via flyers.
De getoonde Dorpsagenda’s vielen tegen. Belangrijke bezwaren zoals wonen en verkeer stonden er niet op en de korte termijn wensen waren deels onherkenbaar en eenvoudig van aard. Wij noemen dit laaghangend fruit scoren!!

Evaluatie Dorpenvisie:
We zijn door Kim Korf-Doets uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Dit om te horen hoe wij dit proces hebben ervaren. Adviesbureau de Selectie zal dit uitvoeren.

Gesprek met wethouder Peetoom:
Hierbij waren Mathijs de Boer PVDA, Frits Jonk CDA en Mieke Biesheuvel Leefbaar Alkmaar ook aanwezig.
Naar aanleiding van het krantenartikel over de verkeersproblematiek in De Rijp werd deze afspraak door de wethouder gemaakt. Hij wil geen pleisters plakken om tot oplossingen te komen, hij wil het college geld vragen om een verkeersadviesbureau een verkeersplan voor Graft en De Rijp te maken.
Door de aanwezigheid van 4 politieke partijen, die dit dragen, is er goede hoop dat er eindelijk goed gekeken en gehandeld zal worden voor onze verkeersveiligheid.

Facebook:
Er is op onze pagina gevraagd wat onze inwoners belangrijk vinden. Hierop zijn 15 reacties gekomen over verkeer, wonen, openbaar groen en hondenuitlaatplaats.
Seniorenpanel/senioren agenda:
Wendy vraagt zich af of wij wel aan alles wat aangeboden wordt mee moeten doen.
Greet zal het KBO hierover informeren en tijdens het crea café, in Onder de Boom, eens informeren of hier belangstelling voor is.

Rondvraag:
Tom: de verkeersmail die Tom de Dorpsraad gestuurd heeft, moet ook naar wethouder Peetoom en Ilse Kooter
Ruud: er is een betonblok geplaatst t.h.v. de Argonauten? Tom zei dat dit gedaan is om auto’s tegen te houden om over de brug te gaan.
Gonnie: hoe staat het met de problemen op het zuideinde? Antwoord van Wendy: de hoogte van de schuur/woning is aangepast maar nog steeds 50 cm te hoog. Er is weer een illegaal bouwwerk gemaakt, de handhaving doet hier niets mee. Kortom de situatie is niet verbeterd.
Wendy: niets
Thomas: zal de leden van de Dorpsraad toevoegen aan de Facebookpagina om ook onderwerpen te kunnen plaatsen
Greet: de brief van Gerard Akkerhuis over zijn prille woonervaring aan de Raadhuisstraat zal ze doorsturen naar Ilse Kooter.
Sjaak: Greet vroeg zich af of voor alle onderwerpen, waar de Dorpsraad zich mee bezig houdt, het niet handig is om hier een naam aan te koppelen.
De meest voorkomende zaken zijn: groenbeheer, ouderenzorg, verkeer, wonen, dorps/landschapsbehoud en honden uitlaatplaats.

Willen jullie de volgende vergadering aangeven of dit goed is en waar dan je voorkeur naar uitgaat?

Volgende vergadering: 16 juli, 19.30 uur Brandweerkazerne

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 21 - 05 - 2024
Aanwezig: Gonnie, Ruud, Boyd, Greet, Tom, Sjaak, Thomas
Afwezig: Wendy met afbericht

Notulen vorige vergadering:
Sjaak: op de vraag waarom het speelveldje in de Graftermeer niet geheel van hekken is voorzien antwoordde
Ilse Kooter dat in de oude situatie ook niet het geval was.
Deze zijn akkoord bevonden.

Evaluatie Dorpenvisie:
In de Rijp viel het bezoek enigszins tegen.
In Graft was de opkomst goed en was het plan Baanbreker en parkeren/verkeer het meest besproken onderwerp.
Wel was onduidelijk wanneer de rode en groene stickers gebruikt moesten worden. Ook de voorlichters hadden daar moeite mee om uitleg te geven.

Woonco:
Boyd werd door iemand aangesproken over de intenties van Woonco. Deze willen het kleinschalig houden voor een selecte groep mensen. Dit project is niet bedoeld om jongeren daar ook te huisvesten.
Gonnie vroeg zich af wie bepaalt er wie erbij mag komen.
Of is het alleen bedoeld dat de ouderen woningen achterlaten voor starters en doorstromers?

DorpswerkNH:
Ruud, Wendy en Greet hebben de online webinar/dorpsvisie gevolgd.
Jan Stam wordt opnieuw uitgenodigd om ons te begeleiden met de Dorpsagenda.

Zienswijzen Baanbreker:
Dit was een vervolggesprek op 30 april.
De appartementen voorzien voor mensen het gat tussen de oude woonsituatie en het verpleegtehuis (de laatste levensfase)
Ook worden er zelfstandige woningen ontwikkeld waarin zwaardere zorg kan worden geleverd (bij de locatie Mieuwijdt).
Het bestemmingplan voldoet aan alle geldende voorwaarden. Ook de verkeersdrukte kan over de bestaande wegen, de maximale capaciteit is nog niet bereikt.
Hierover waren de deelnemers het zeer oneens m.b.t. parkeerplaatsen, verkeersdrukte en grootte van het gebouw.
De plek van de kermis werd op locatie bekeken en met wat aanpassingen op de tekening goed bevonden. Een uitgebreid verslag is op de vergadering uitgedeeld en zal ook op de website geplaatst worden.

Gesprek met Woonwaard:
Aanwezig waren Raymundo Samson en Mischa Buter.
Mischa is de nieuwe programmamanager die het contact zal onderhouden met gemeente, gemeente en zorgcirkel. Ook met de dorpsraad zal zij contact houden.
Over de Mieuwijdt viel niet veel te zeggen. Er wordt nog volop gebrainstormd over hoe de nieuwe zorgplek eruit moet komen te zien.
Actie; Sjaak

Zichtbaarheid vd Dorpsraad:
Boyd sprak onlangs iemand die opmerkte dat velen ons online niet weten vinden of zelfs niet weten dat we bestaan.
Wat zijn de middelen om ons meer bekendheid te geven.
Maandelijkse advertentie, Facebook, Instagram en de website. Meer sites linken aan de onze, advertentie kopen bij Facebook.
Tom zal vragen of De Rijp-en-Graft ook berichten van ons willen doorplaatsen.
Boyd en Thomas gaan zich inzetten om op Facebook meer aandacht te krijgen voor de Dorpsraad en bezoekers vragen wat hun bezig houdt en wat zij ons willen!!
Actie; Sjaak/Greet

Komend gesprek met Christiaan Peetoom:
Naar aanleiding van een artikel in het NHD over het verkeer van Mathijs de Boer, heeft deze een gesprek met wethouder Peetoom aangevraagd.
Hij heeft verkeer in zijn portefeuille en toegezegd om op 13 juni naar De Rijp te komen om in gesprek te gaan met de Dorpsraad, Mathijs de Boer (PvdA) en Frits Jonk(CDA).

Rondvraag:
Tom: Zal verkeerspunten naar Sjaak mailen
Boyd: Vraagstelling voor Facebook, hoe de Dorpsraad 'zichtbaar kan worden?'
Ruud: Vond het een positieve vergadering
Greet: Gaat punten uit het coalitieakkoord ombudsman/vrouw, groenplan, woonzorg ouderen, aan Ilse vragen wanneer dit voor ons dorp geregeld wordt.
Sjaak: Staat ingeschreven bij het KVK i.p.v. Cees Molenaar. Overige leden moeten nog toegevoegd worden.

Volgende vergadering: 18 juni, 19.30 uur Brandweerkazerne

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 19 -03- 2024
Aanwezig: Gonnie, Ruud, Boyd, Greet, Tom, Sjaak, Thomas
Afwezig: Wendy met afbericht

WoonCo
Namens WoonCo zijn Hans Grotenbreg en Fred Ouwerling aanwezig om ons in te lichten over de plannen van Woonco. Een groep mensen heeft het idee opgevat om een woongemeenschap te starten voor oudere mensen die kleinschalig willen gaan wonen en gebruik maken van gezamenlijke ruimten. Ze laten hierdoor een woning achter die te groot voor hen wordt en dit zal de doorstroming bevorderen. De opzet is om alleen de inwoners van Graft en De Rijp hiervoor in aanmerking te laten komen.
Veel staat nog in de kinderschoenen, er moet nog gekeken worden naar hoe, wat, wanneer en financieel.
Huur of koop is ook nog niet bekend.
Het idee is om 30 wooneenheden te creëren, na de eerste voorlichtingsavond in de Groene Zwaan hebben 70 mensen zich al aangemeld.
Er is een gesprek met de gemeente Alkmaar geweest en gevraagd waar er evt. ruimte voor dit plan is.
Genoemd zijn: de Meelzak, het landje van Terbeek en later evt. over de Boeijersloot.
Gekeken wordt ook naar de woonvisie Alkmaar 2030.
De Dorpsraad zal gevraagd worden, indien nodig, om de lijnen met Alkmaar te benutten.
Boyd zal de contactpersoon zijn namens de Dorpsraad.

Notulen vorige vergadering:

Deze zijn akkoord bevonden.

Sjaak: het speelveldje in de Graftermeer is niet goed van hekken voorzien. Hierover is contact geweest met Ilse Kooter, deze zal hier aandacht aan geven.
Bij het aanleggen van de wegversmalling voor de Groenewegbrug zal ook gekeken worden naar extra parkeerplaatsen nabij de afvalcontainers. De familie De Graaf gaf aan hier geen moeite mee te hebben.
Dit zal in de Dorpsagenda opgenomen worden. Echter het talud naast de brug is zeer drassig en vraagt om een eerdere afwerking. Het moet verzwaard en stevig worden gedaan, aangezien hier vele bootjes te water worden gelaten. Ilse zal hierover contact opnemen met Joost Blokland.

Verslag afvaardiging Graft met Alkmaar over de zienswijzen Baanbreker:
Aanwezig waren leden van het Dorpshuis, kermis comité, dorpsraad en bewoners met aangevulde opmerkingen.
Besproken zijn: parkeerproblemen, plaats vd kermis en omvang gebouw.
Het verslag hiervan is gedeeld met de leden van de Dorpsraad en zal ook op de website vermeld worden.
De algemene indruk achteraf was dat we gehoord zijn. Alkmaar weet nu dat de cultuur van een dorp afwijkt van de stad. En we hopen dat er antwoord zal komen op vragen en opmerkingen waar tijdens het gesprek onduidelijk over was.

Dorpsagenda:
Thea Noordeloos heeft gevraagd of er, nadat de online enquête van de Dorpsagenda gesloten is, een afvaardiging van de Dorpsraad samen met haar naar de uitkomst zal gaan kijken.

Voortgang social media:
De website is in orde. We moeten wel input aan Ruud blijven geven en er worden nog foto’s bijgeplaatst. Facebook moet nog een HD-logo krijgen. Greet zal dit Pip vragen. Boyd twijfelt over Instagram, facebook is al goed genoeg voor jongeren.

Financiën:
Subsidie aanvraag ging niet gemakkelijk, er werd Gonnie om veel facturen en financieel verslag gevraagd.
Ilse beslist in April over het toe te kennen bedrag.

DorpswerkNH:
Gonnie heeft ons hiervan lid gemaakt. Deze organisatie ondersteunt de dorpsraden en buurthuizen.
De betalingsfactuur is nog niet ontvangen.

Rondvraag:
Boyd: niets
Thomas: niets, hij vond de 1e vergadering wel interessant.
Gonnie: wat was de bedoeling van Raymond Zijp?
Ruud: niets
Greet: zal contact met Jan Stam opnemen over de Dorpsvisie
Sjaak: is met Cees Molenaar bezig om de Dorpsraad weer in de KVK goed te zetten.
De bijeenkomsten van de Dorpsagenda zijn:
1e x Graft 25 april, De Rijp 23 april.
2e x Graft 17 juni, De Rijp 10 juni.
Hierbij moet de Dorpsraad zeker aanwezig zijn.

Volgende vergadering: 16 april, 19.30 uur Brandweerkazerne

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 20 -02- 2024
Aanwezig: Gonnie, Ruud, Wendy, Greet, Tom, Sjaak
Afwezig: Boyd met afbericht

Raymond Zijp en Taco Nota lichten ons in over de maatregelen en doelen voor de Eilandspolder
De provincie wil maatregelen nemen om Laag Holland (Eilandspolder, Mijzen, Starnmeer, Schermer en Beemster) mooi, leefbaar en gezond te maken (stikstof). Aan het gesprek nemen deel LTO, PNH, BIONH Hij vroeg ons of wij ook een uitnodiging gehad hadden om aan dit gesprek deel te nemen, dat hebben we niet. Misschien is Alkmaar wel geïnformeerd maar dat is niet aan ons doorgegeven., Wij hebben alleen contact met Alkmaar over recreatie en vaargedrag. De polder gaat hard achteruit en is erg slordig. Staatsbosbeheer gaat zijn eigen gang waar de gezondheid en bereikbaarheid vd polder niet beter van wordt Het verpachten van hun land wordt de laatste tijd niet aan lokale agrariërs gegund maar aan bedrijven van buiten, ivm stikstofrechten. Dit maakt de bedrijfszekerheid van lokale bedrijven niet beter. Doordat gebiedsprocessen gestaag verlopen worden vergunningen voor bedrijven en woningen vertraagd afgegeven. Om onze mening als inwoners kenbaar te maken vinden we de volgende volgorde raadzaam. Afgevaardigde van de gemeente Alkmaar met kennis van zaken zal moeten deelnemen aan dit project, wij kunnen hem/haar voeden met onze wensen. Hij/zij zal dan ook de provincie moeten vragen om voorlichting te geven aan allen inwoners van deze regio. Misschien is het ook raadzaam om als Dorpsraad rechtstreeks het contact met de provincie te hebben. Dit zal ook in de Dorpsvisie opgenomen moeten worden. Recreatie is belangrijk, mensen moeten kunnen genieten van de polder. Ook Handhaving heeft hier een taak.

Notulen vorige vergadering: Deze zijn akkoord bevonden.

Woonwaard:

Er zijn 120 zienswijzen binnengekomen. Mogelijk organiseert de gemeente nog een bijeenkomst om met omwonenden in gesprek te komen Mieuwijdt:
Er komt een externe programmamanager om het proces te begeleiden en een gebiedsvisie te maken. Deze neemt het contact naar de Dorpsraad op zich. De wijze hoe de Mieuwijdt verbouwd gaat worden staat nog open. Ook de grootte en prijs vd woningen moet nog bekeken worden. De Dorpsraad gaf aan dat er nationaal een kentering komt om de opzet van het verzorgingstehuis te herzien, meer een trend van bejaardenhuis 2024+. Dit moet meegenomen worden in de gebiedsvisie. Wendy noemde alweer een nieuwe variant van een verzorgingstehuis. Gespikkeld wonen Huur, koop, prijs, alles wordt dan door elkaar gebouwd met recht op inkoop van zorg.

Financiën: Er is vorig jaar neer uitgegeven dan begroot. Dit komt door de geplaatste advertenties. De vergadering accepteert het tekort door de advertenties en wil hiermee doorgaan i.v.m. naamsbekendheid.

Rondvraag:
Wendy: Woonco noemt de Meelzak en het landje van Terbeek als mogelijkheid om te bouwen. Deze hebben echter een andere bestemming. Dit moet de gemeente Alkmaar ook weten.
Gonnie: hoort wel vaak over het plan Meelzak en Grote Dam maar weet niet hoe dit eruit ziet. Wendy zal het toesturen.
Greet: Jan Stam van DorpswerkNH uitnodigen voor het helpen maken van de dorpsvisie.
Speelveldje in de Graftermeer is deels met hekken afgezet. Echter een kant is open waar ook een slootje ligt.
Is het handig om onderwerpen die standaard veel voorkomen toewijzen aan een lid?
Zo is er een aanspreekpunt voor elk onderwerp.
Sjaak: wegversmalling bij Groenewegbrug wordt later aangelegd. Er zouden ook nog extra parkeerplaatsen naast de brug kunnen komen. Alkmaar heeft mij gevraagd contact op te nemen met de buren aldaar.

Website:
Ruud toonde de nieuwe website. Het ziet er al goed uit.
Verbeterpunten zijn: bij kopje onderwerpen ook op de gevraagde pagina vermelden waarom gevraagd is.
Kopje archief toevoegen voor info ouder dan 1 jaar.
Ruud heeft prima werk gedaan!!
Instagram werkt nog niet en Facebook ook nog niet naar behoren, je komt aldoor bij de oude pagina terecht. Wendy vroeg of het mogelijk is om dan daarvandaan door te linken naar de nieuwe site.
Ruud zal dit met Marcel Dikhout opnemen.

Volgende vergadering: 19 maart, 19.30 uur Brandweerkazerne

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 16 -01- 2024
Aanwezig: Gonnie, Ruud, Wendy, Greet, Tom, Sjaak
Afwezig: Boyd met afbericht

-Notulen vorige vergadering: Tom: Thomas Nibbering nog niet benaderd. Vergunning Roel Smit is goedgekeurd. Ruud: staat vd bomen is gemeld, er is op locatie gekeken door Stadswerk072 en er wordt werk van gemaakt. Sjaak: Graftermeerbrug bijna klaar, opletten dat de wegversmalling er komt en de parkeerplaatsen. Notulen zijn goed bevonden.

-Input Dorpsagenda: Sjaak: korte termijn: Verkeersplan opstellen m.b.t. snelheid, hoeveelheid, veiligheid en parkeren. Mail van Cor Stoop meesturen.

-Aandacht voor groenbeheer Communicatie van Stad naar Dorp. Cultuurverschillen verlangen een andere aanpak. Langere termijn: In stand houden van scholen en middenstand door gevarieerde woningbouw voor oud en jong. OV in goede staat houden. Veilig wonen met behulp van Handhaving.

Onlinebijeenkomst Dorpswerk voor Dorpsvisie: Greet, Sjaak en Ruud geven zich hiervoor op.

Verslag met wethouder Te Beest: Werd door Sjaak en Wendy als niet zinvol ervaren. Veel onderwerpen, Meelzak en grote Dam worden niet opgepakt maar doorgeschoven naar de Dorpsagenda. Terwijl er nu al mensen mee bezig zijn Er zijn veel zienswijze ’s op het plan Baanbreker gekomen. Te Beest antwoordde dat wanneer de bezwaarmakers niet met zinvolle oplossingen komen, hij ze zelf maakt. Het plan gaat door!!! Wanneer deze instelling ook in de Dorpsvisie gaat komen is er van participatie geen sprake.

Website, Facebook en Instagram: Boyd was door ziekte niet aanwezig. Ruud vraagt om onderwerpen en tekst hem toe te sturen.

Financiën: Gonnie gaf een verslag over 2023. Er is meer uitgegeven aan de website en advertenties. Subsidie 2024 wordt aangevraagd. Greet gaat haar helpen met de begroting en aanvraag subsidie. Gonnie krijgt waardering en akkoord voor de financiën.

Hans Specker: Hans heeft te kennen gegeven te stoppen met zijn werk voor de Dorpsraad. Hij zette zich in voor het hondenlosloopgebied maar hier wordt al jaren geen aandacht vd gemeente aan gegeven. Hij vindt dat er weinig daadkracht en aandacht van Alkmaar voor onze gemeente is. Ook Gonnie deelt deze mening en beraad zich nog over het aanblijven in de Dorpsraad. Cees Molenaar en Hans zal zij een afscheidscadeau brengen.

Rondvraag: Sjaak: ingekomen brief van Raymond Zijp besproken. Hij zal Raymond vragen om de volgende vergadering meer uitleg hierover te geven. Kleine Artis heeft bij Erik Brosius een verzoek voor subsidie vd Rabobank gedaan. Tom: niets. Ruud: de snelheid op de Driemaster neemt weer toe. Greet: zij gaat naar Animo in wijkcentrum Overdie. Gaat over woonvisie, mobiliteit en bedrijvigheid. Sjaak gaat ook mee. Advertentie starten weer in februari in de Uitkomst. Michael van Loon en Gerard Akker zijn geïnteresseerd in de Dorpsraad. Ze worden voor de volgende vergadering uitgenodigd. Het fietspad in de Graftermeer is erg slecht geworden, waarschijnlijk door het slechte weer. Ze heeft Stadswerk072 al op de hoogte gebracht. Ilse Kooter krijgt ook altijd de notulen toegestuurd, Sjaak heeft dat tot heden niet gedaan. Zal haar deze alsnog toesturen. Gonnie: niets Wendy: aanvullingen voor de website Coalitieakkoord, link voor WoWeb of Stadswerk072, link naar Frits Jonk en Mathijs de Boer als onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad, klimaatadoptie op de website van Alkmaar.

Volgende vergadering:20-02-2024 19.30 uur Brandweerkazerne

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 21-11-2023

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 21-11-2023
Aanwezig: Greet Bonnema, Wendy Deckers, Gonnie Muijs, Tom Taam, Boyd Volger, Ruud Boomgaard, Sjaak Stoop
Afwezig: met bericht Hans Specker

Bezoek buren van het Zuideinde:
Bezwaren tegen illegale bouw schuur/mantelwoning buren. Wat kan de Dorpsraad voor hun betekenen..

Notulen vorige vergadering:
Tom: Tom zal Thomas Nibbering nog vragen of hij nog in de Dorpsraad wil komen.
Wendy: gesprek met Dennis en Gerard wordt nog gepland, Cees zal daar ook aanschuiven.
Gaat nog contact opnemen met Stadswerk072 over leegzuigen putkolken.

Opzegging Gonnie:
Gonnie krijgt geen energie meer van het werk in de Dorpsraad. Ze vindt dat Alkmaar stroperig werkt en ons niet serieus neemt.
Ze blijft nog een half jaar aan om alles goed over te dragen.

Terugkoppeling Jongerendag:
Was een flop. Boyd was een van de 2 jongeren. De heer Crone was chaotisch en wist niet duidelijk te maken wat de bedoeling van deze bijeenkomst was. Wethouder Nieuwenhuizen had geen antwoord op vragen over plan Baanbreker en de ingeleverde bezwaarschriften.

Groenewegbrug:
Aan de Graftermeerkant liggen nu grastegels voor het werkverkeer. Deze worden later ook gebruikt om parkeerplaatsen te creëren.

Staat van de bomen in onze gemeente:
Deze staan er slecht onderhouden bij waardoor bewoners zich zorgen maken wat er kan gebeuren bij een flinke storm. Stadswerk072 zal hiervan op de hoogte gebracht worden.

Voortgang website, FB en Instagram:
Er ontbreekt nog wat info voor de website
Ruud vraagt ons om hem hiervan te voorzien.
FB krijgt hetzelfde logo als de website en email. Greet zal deze naar Boyd sturen.
OneDrive staat nog in de wacht.

Gesprek met wethouder te Beest:
Bespreekpunten zijn: handhaving opschalen, beter groenbeheer, maken van een verkeersplan, stand van plan Baanbreker en bezwaarschriften en ontwikkeling Boeijersloot. Invulling van diversiteit van woningen, zoals in februari al in de Woonvisie 2030 Alkmaar was aangegeven. Buitenkernen moeten serieus genomen worden.

Rondvraag:
Tom: zal Roel Smit vragen hoe het met zijn bouwvergunning is verlopen i.v.m. problemen Zuideinde. Heeft een raadsvergadering gevolgd waarin alleen de stad besproken wordt en er over buitengebieden gepraat wordt. Worden wij wel serieus genomen
Gonnie: wil subsidie aanvragen en vroeg de vergadering om activiteiten te benoemen.
Kosten website, advertenties, vergaderkosten, reiskosten, abonnementen, 4x jaarlijks inwoners uitnodigen.
Ruud: waar gaat het verslag van de buren Zuideinde heen? Naar Ilse Kooter.
Boyd: gaat bij een politieke partij in Alkmaar werken en vraagt zich af of dit te combineren valt met zijn werk voor de Dorpsraad. De Vergadering vindt van wel, mits hijzelf daar geen probleem mee heeft.
Sjaak: 27 november is er een gesprek met Woonwaard over de voortgang Baanbreker/Mieuwijdt

Volgende vergadering: 16-01-2024 19.30 uur Brandweerkazerne

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 17-10-2023

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 17-10-2023
Aanwezig: Greet Bonnema, Wendy Deckers, Tom Taam, Boyd Volger, Ruud Boomgaard, Sjaak Stoop
Afwezig: Hans Specker, met bericht Gonnie Muijs

Notulen vorige vergadering:
Openbaar groen is na mails weer opgepakt maar wordt nog steeds slordig gedaan.
Notulen werden akkoord bevonden.

-Verslag Dorpsraden:
Zuidschermer is nu ook vertegenwoordigt door ‘De Hut’.
Project boerderij windmolens wordt gevolgd
Nieuwe uitbreiding stroomnetwerk in de gaten houden, i.v.m. bovengrondse leidingen naar Middenmeer.
Blijf de gemeente vragen stellen om de aandacht op de buitenkernen te houden.
Stroompunt voor algemeen gebruik wordt gefinancierd door Alkmaar.

-Verslag Woonwaard:
Ontwerpbestemmingsplan Baanbreker is ingediend. Woonwaard is sinds 29 september eigenaar van de grond.
Project wordt overgedragen aan Martin Hondius
Nog geen nieuws over Mieuwijdt.

-Verslag Dorpsvisie:
Extern bureau ondersteunt Alkmaar hierin en haalt info op bij ondernemers, Dorpsraad, dorpelingen, verenigingen.

Voortgang website en logo:
Wanneer iedereen zijn gegevens aan Ruud heeft aangedragen zal hij de site bijwerken. Ook komt er een nieuw logo voor website, mail en advertenties.
Ruud wil zich ook wel voor de Dorpsraad inzetten.
Boyd zal zich bezighouden met social media. Er zal een facebook pagina aangemaakt worden en later wordt Instagram ook gebruikt. We hopen hiermee onze jongeren ook te bereiken, hij is hier al enthousiast mee bezig.

Ontwerpbestemmingsplan Baanbreker: vSandra van Vuuren heeft een kundig bezwaarschrift opgesteld. Deze wordt in Graft door leden van het Dorpshuis verspreid. Voor De Rijp zal het met de Uitkomst meegaan, Greet zal hierover contact hebben met Sandra zodat dit niet dubbel gaat.
Tom had aangeboden om bij de Brandweer te kopiëren .

Speeltuin Klein Artis:
Robert de Boer heeft Wendy gevaagd om de gemeente te vragen de speel attributen te vervangen.
De gemeente zal echter niet op particuliere grond speelattributen plaatsen en onderhouden. vTom stelde voor dat Klein Artis bij het VSB fonds of bij de Jan Boonstichting een verzoek indient voor financiering.
Wie licht Robert hierover in?

Plan De Meelzak:
Merlijn Rademakers is projectleider van de Meelzak en heeft info hierover gevraagd aan de broer van Wendy. Cees Molenaar is tot heden nog steeds betrokken bij dit project maar daar horen we niet veel van. Wil hij dit blijven doen of draagt hij het over aan de Dorpsraad.

Rondvraag:
Tom: Thomas Nibbering wil wel in de Dorpsraad komen.
Sjaak: Advertentie in de Uitkomst voor Stocks?
Informatie over diverse onderwerpen of gesprekken met derden zijn nu bij iedereen apart, kan dit niet centraal?
Wendy: er hangt een Smileybord op het Westeinde maar de snelheid in het dorp is nog steeds veel te hoog. Kan het handhaven hiervan in de Dorpsvisie opgenomen worden.
Boyd: zal de welkomszin op de facebookpagina maken en delen ter beoordeling met de overige leden. vRuud: ziet met het invoeren van de notulen op de site dat er vaak afwezigen zijn…..

Volgende vergadering: 21-11-2023 19.30 uur Brandweerkazerne

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 22-08-2023

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 22-08-2023
Aanwezig: Greet Bonnema, Wendy Deckers, Tom Taam, Sjaak Stoop
Afwezig: Hans Specker, met bericht Gonnie Muijs en Boyd Volger

-Notulen vorige vergadering:
Bolspiegels zijn nog onderweg.
Groenonderhoud is nog steeds ondermaats.
De notulen werden akkoord bevonden.

-Nieuw lid Boyd Volger:
In gesprek met Sjaak, Greet en Ruud was Boyd enthousiast over deelname aan de Dorpsraad.
Hij is erg handig met sociale media en vind dit de manier om de jongeren in ons dorp te bereiken.
Hij noemde wat voorbeelden van wat hij al op Instagram en op Facebook gezet heeft en de reacties daarop.
Hij zal zich in de Dorpsraad met de sociale media bemoeien, een mooie aanvulling voor de overige leden die hier niet zo bedreven in zijn.

-Aanvullingen website:
De aanvullingen die genoemd zijn zal Greet naar Ruud mailen en hem voor de komende vergadering uitnodigen.
Dan kunnen we al een aangepaste versie zien en het logo in de kleuren blauw/geel.

-Dorpsvisie:
De hoofdpunten zullen zijn: wonen, verkeer/parkeren, veiligheid en openbaar groen.
Dit zal na de vakantie met Thea Noordeloos besproken worden.

-Openbaar groen en beleid Alkmaar over windmolens:
Het openbaar groen en bomen wordt nog steeds slecht onderhouden.
Greet zal Ilse Kooter hierover informeren.
Sjaak zal Frits Jonk(CDA) en Mathijs de Boer(PvdA) alsmede wethouder Anjo van der Ven hierover inlichten en vragen of de aandacht van Alkmaar ook naar ons dorp zal gaan.
Over de windmolens is geen standpunt ingenomen omdat de Eilandspolder, Natura 2000, uitgesloten wordt van plaatsing hiervan. Sjaak zal de voorlichtingsavond op 18 september bezoeken.

-Rondvraag:
Wendy: Heeft een mail gekregen over het plaatsen van een duurzame kerstboom. Wendy zal hier navraag over doen bij Ilse Kooter. Er wordt erg hard gereden in het dorp, met name op de Driemaster. Waar zijn de smileyborden?..deze rouleren ook naar andere dorpen. Dennis Blokdijk heeft een brief gestuurd naar Alkmaar over wanneer de inrichting van de Dam, het groen en parkeren gaat beginnen, mede namens andere ondernemers. Hierop heeft hij nog steeds niets vernomen en Wendy als lid van de Dorpsraad aangesproken. Wendy heeft hem gevraagd deze brief ook naar de Dorpsraad te sturen, daar is nog niets binnengekomen. Greet zal hem hiernaar vragen.
De straatkolken moeten regelmatig geleegd worden. De indruk bestaat dat dit niet gedaan wordt. Wendy zal hier de gemeente op aanspreken.
Greet:
Zal Ingeborg Oudejans vragen een opzetje te maken van het nieuwe logo. Het speelveldje in de Graftermeer is nog niet klaar, Greet zal hierover contact met de gemeente opnemen. De kruising Grafterbaan/Meertouw is slecht te overzien komende vanuit het westen. De struiken in de tuin van Jan Kos ontnemen het zicht. Greet zal eens rondvragen wie hem daaropaan wil spreken.
Tom:
Er is een film gemaakt van over de bereikbaarheid van de hulpdiensten in het dorp. Misschien een idee om dit ook op de site te plaatsen.
Sjaak:
Vind dat de Raadhuisstraat slecht Herbestraat is. Zal misschien te maken hebben dat ze wachten tot de hele straat aangepakt wordt.
Cees zit nog in de overleggroep Dorpsraden. Sjaak zal hem voorstellen dat hij dit gaat doen.

Volgende vergadering:
17-10-2023 om 19.30 uur in de brandweerkazerne

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 18-07-2023

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 18-07-2023
Aanwezig: Gonnie Muijs, Greet Bonnema, Wendy Deckers, Tom Taam, Sjaak Stoop
Afwezig met bericht: Hans Specker

-Notulen vorige vergadering:
Cees blijft betrokken bij de Meelzak/verkeer en informeert de Dorpsraad hierover.
Er is nog geen reactie van VVN.
Boyd Volger was niet aanwezig en wordt voor de volgende vergadering door Greet weer uitgenodigd.
De notulen zijn akkoord bevonden.

-Gaswinning Middelie:
Alkmaar verwacht weinig overlast hiervan.
Bij eventuele schades is de Gasunie aansprakelijk.
Alkmaar volgt het proces wel.

-De Meelzak:
Cees en Wendy hebben een gesprek gehad met Merlijn Rademakers.
Hij is projectleider van deze locatie. Gesproken is over parkeerplaatsen en inrichten evenemententerrein. Over de ontsluiting is nog onduidelijkheid.
In de vergadering is geopperd om via de Pauw te ontsluiten.

-Kennismakingsgesprek met wethouder R te Beest:
Wendy, Greet en Sjaak hebben dit gesprek gehad.
Er wordt door Thea Noordeloos een dorpsvisie gemaakt. Na de vakantie begint ze met ons dorp en Grootschermer. Ze haalt de input voor dit participatietraject op bij de Dorpsraad en alle inwoners.
Voor de parkeer en verkeer problematiek gaat Merlijn Rademakers een verkeersplan maken.
Ook wordt gekeken naar een proef om van de Rechtestraat en Tuingracht een eenrichtingsweg te maken. Daarna wordt er geëvalueerd.
Er hangen inmiddels 2 smileyborden op Graft. De bolspiegels laten nog op zich wachten☹
De wethouder zal ook nog kijken of de parkeernorm voor plan Baanbreker nog voldoet aan de veranderde woonbestemming.

-Baanbeker/Mieuwijdt:
Greet en Sjaak hebben een telefonisch gesprek gehad met Vasco De Oliveira Martins van Woonwaard over de stand van zaken.
Eind september wil Alkmaar de grond overdragen aan Woonwaard.
Het bestemminsplan is opgestuurd naar de gemeente. Bij Woonwaard en Zorgcirkel zijn er nieuwe mensen in de organisatie gekomen.
De bestemming voor plan Baanbreker is per december 2022 wonen geworden en er zal toekomstgericht gebouwd worden zodat er na de “grijze golf” jongeren kunnen wonen.
Volgens Woonwaard voldoet de parkeernorm 0,5 voor dit plan. De parkeernorm voor wonen is echter 1,0!!
Vasco liet weten te kijken in de directe omgeving voor extra parkeerplaatsen en noemde “het landje van ter Beek” als optie…..
Zorgcentrum De Mieuwijdt wordt pas na 2024 actueel. Er gaan nu 4 opties in de rondte maar er is geen duidelijkheid welke kant het opgaat.

-Dierenwelzijn:
Greet heeft wethouder Nieuwenhuizen op de hoogte gebracht dat er in ons dorp geen honden uitlaatgebied is. Als antwoord kreeg ze dat het proces om dit te realiseren weer in gang is gezet.

-Rondvraag:
Openbaar groen is nog steeds in slechte staat. De achterstand is nog niet ingehaald.
Ook door een gebrek aan medewerkers is het voor Stadswerk072 lastig om het goed te doen.
Wendy vindt dat de advertentie er qua kleur saai uitziet en daardoor niet goed opvalt. Ze is van mening dat de vorige kleuren, geel/blauw, meer opvallen.
We zullen Ruud Boomgaard voor de volgende vergadering uitnodigen om de website te bespreken en dan ook de lay-out van de advertentie aan hem voorleggen.

-Volgende vergadering: 15 augustus om 19.30 uur in de brandweerkazerne.

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 06-06-2023

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 06-06-2023 Aanwezig: Cees Molenaar, Greet Bonnema, Tom Taam, Gonnie Muijs, Sjaak Stoop Afwezig: Wendy Decker, Hans Specker

-Cees draagt de notulering over aan Sjaak en vraagt hem tevens secretaris te worden, dit doet Sjaak. Cees treedt per direct af maar blijft op de achtergrond wel betrokken bij plan Meelzak, verkeer en autoluw maken van de Dam.

-Notulen vorige vergadering: VVN heeft nog niet op de mail van Cees gereageerd. Cees gaat hier achteraan. De notulen zijn akkoord bevonden.

-Verkeer: Informatieavond van Dorpswerk NL in Beets is besproken door Sjaak. Alle aanwezigen ervaren verkeersoverlast van te veel, te hard en te zwaar verkeer. Ook parkeren is problematisch. Een oplossing is niet direct voorhanden. Stichting Beemster Werelderfgoed Vanzelfsprekend is heel actief bezig. Hier kunnen wij info ophalen.

-Meelzak/Dam: Cees zal contact opnemen met Merlijn Rademakers, projectleider gebiedsontwikkeling, deze is namens de gemeente betrokken bij plan Meelzak. Hij vraagt om input van de Dorpsraad voor overige knelpunten in het dorp. Naast de Meelzak is ook het speelveldje in de Graftermeer genoemd, om daarnaast extra parkeerplaatsen te creëren. Over de Dam is er geen nieuws.

-Trafo Liander: Het Trafohuis van Liander is gepland op de Meelzak. Deze wordt hier geplaatst i.v.m. netuitbreiding Noordholland Noord. Gerard Kuijn had al jaren terug een plan voor het herinrichten van de Meelzak, m.b.t. parkeren en een evenemententerrein. Merlijn Rademakers kan dan misschien een plan maken, zodat het project Meelzak in een keer afgerond kan worden.

-Nieuwe aanmelding Dorpsraad: Boyd Volger heeft interesse om in de Dorpsraad te komen plaatnemen. Dit sluit goed aan bij zijn studie Politicologie. De vergadering besluit om hem uit te nodigen voor een gesprek. Aktie Greet.

-Rondvraag: De vergadering is niet content met de benoeming van Robert te Beest als wethouder van Dorpen en Landelijk Gebied. Voorgesteld wordt om onze vragen en problemen eerst bij Christiaan Peetoom neer te leggen. Deze heeft mobiliteit/ bereikbaarheid en parkeren in zijn portefeuille. Of bij Thea Noordeloos, zij is programmamedewerker van Dorpen en Kernenbeleid. Bijeenkomst Dorpenraden is op 8 juni in Stompetoren. Gonnie en Greet(onder voorbehoud) gaan hier naartoe. De mails van Leigh McDonalds over verkeer en geluidsoverlast Oude Herberg zijn beantwoord. Er is doorverwezen naar Alkmaar omdat de Dorpsraad hier niets mee kan. Handhaving heeft geen inlaatplek voor hun boot. Er vindt dus ook geen controle plaats op overlast van bootjes. Wordt nog op teruggekomen. Brugdekken zijn slordig hersteld. Dit kon vanwege beschadigen onderdek niet anders. Groenonderhoud wordt momenteel slordig gedaan. Sjaak zal dit bij Stadswerk72 melden en Greet bij Ilse Kooter. Het speelveldje in de Graftermeer is gevlakt en opnieuw ingezaaid. Later worden de speelattributen veilig geplaatst.

-Volgende vergadering: 18 juli 2023

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 25-04-2023

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 25-04-2023 Aanwezig: Greet Bonnema, Gonnie Muijs, Sjaak Stoop, Wendy Deckers, Tom Taam, Afwezig met bericht van verhindering: Cees Molenaar, Hans Specker

Er is nog geen nieuwe coalitie en er is nu ook nog geen actueel nieuws over.

-Verkeer:
De verkeerssituatie op de Dam moet nodig opgepakt worden, tevens is nog niet bekend wanneer de kademuren aangepakt worden.
Gonnie stelde voor om met drempels te gaan werken om de snelheid te verminderen.
Dit werd niet door iedereen gesteund i.v.m. de veengrond waarop de huizen gebouwd zijn.
Er is door Greet een Smileybord aangevraagd voor de hele gemeente.
Deze rouleert dan van wijk tot wijk.
Wendy werd gevraagd hoe tevreden we zijn met de handhaving.
Hierop stelde ze dat er weinig zichtbaar aan handhaving wordt gedaan.

-Verkeersveiligheid schoolgaande kinderen:
De huidige wijze om naar de brede school te komen is onveilig.
Voorgesteld is om VVN in te schakelen om een advies hierover te geven.
Tevens kunnen dan alle verkeersproblemen onder de loep genomen worden.
Laten we allen hier over nadenken en VVN hier ook naar kijken.
Gonnie noemde al op dat in de 1e fase van plan de Pauw hard gereden wordt en verkeersremmende maatregelen ontbreken.
In Stompetoren is dit ook door VVN gedaan en heeft de gemeente hier gehoor aan gegeven.
Cees, wil jij het contact met VVN regelen?

-Gesprek TVNH over verkeersproblemen:
Naar aanleiding van het overrijden van een hondje op de Raadhuisstraat werd de bewoonster benadert voor een interview.
Voorgesteld werd om de Dorpsraad hier ook bij te laten aanschuiven.
Hier is door de vergadering negatief op gereageerd. Dit omdat het de rechtstreekse contacten met Alkmaar zal verstoren.
Voorgesteld is om dit gesprek met de bewoners van de Raadhuisstraat te laten plaatsvinden.
Greet zal bewoonster hierover informeren.

-Overige punten:
Het speelveldje in de Graftermeer is korgeleden gedraineerd en ligt er nog onbewerkt bij.
Toch heeft Stadswerk72 hier al speeltoestellen geplaatst in een onveilige omgeving.
Er wordt nog gewacht op de picknicktafel om daarna alles in orde te maken.
Hier is al contact over geweest met Wendy.
Wendy maakt zich zorgen over de toekomstige invulling van de Mieuwijdt.
Zoals het er nu voorstaat zal er gescheiden huur en zorg geleverd gaan worden.
Dit past niet bij het karakter van ons dorp en moeten we nadenken hoe we het wel willen voordat de plannen dichtgetimmerd worden. vVoorgesteld wordt om info op te halen om een enquête op te stellen.
Misschien dat dit een project van studenten kan worden of dat we zelf van deur tot deur gaan.
Vanwege het overlijden van Gerrit Loots is er een vacature voor onze gemeente in de regiegroep.

We moeten eens rond kijken wie hier geschikt voor is.

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 21-02-2023

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 21-02-2023
Aanwezig: Tom Taam, Hans Specker, Sjaak Stoop, Gonnie Muijs, Greet Bonnema, Cees Molenaar .
Afwezig: met afbericht, Wendy Deckers.

-Bijeenkomst Woonvisie Alkmaar
Vanuit de dorpsraden Stompetoren, Schermerhorn en Graft De Rijp heeft een afvaardiging deelgenomen aan de bijeenkomst Woonvisie Alkmaar. De middag is vanuit de gemeente georganiseerd om input te genereren voor het opstellen van een woonvisie bedoeld voor de middellange termijn. Het streven is in het derde kwartaal van dit jaar een rapport te presenteren op basis waarvan het beleid voor de komende jaren gemaakt gaat worden.
Met het gegeven dat gebouwd moet worden is de vraag hoe, voor wie, waar en wat? De opkomst was behoorlijk en divers. Het resultaat van de sessies mag weinig verrassend genoemd worden.
Bouw betaalbaar voor starters en senioren, creëer diversiteit met verschillende woonvormen. Bijvoorbeeld clusterwoningen voor senioren met gemeenschappelijke voorzieningen. Zorg voor doorstroming. De nadruk lag op bouwen binnen de stadsgrens, uiteraard is aangegeven dat de woningbehoefte binnen de dorpen in het zogenoemde buitengebied hieraan gelijk lopen.

Een verslag van de middag is toegezegd. Wanneer we dat mogen verwachten? Aktie Greet
De plannen voor de Baanbreker zijn maandag 20 februari gepresenteerd, de opkomst in “onder de boom” was goed en belangstellenden hebben hun e-mail adres achter kunnen laten voor nadere informatie en ontwikkelingen. Het plan behels 40 sociale huur twee kamer appartementen van ca 45 m2.

-Verkeerstoename en parkeer druk
Een belangrijk punt van aandacht is de te verwachten verkeerstoename en parkeer druk. Dit wordt versterkt door de plannen om de Mieuwijdt te verbouwen tot appartementen en de plannen om de aanleun woningen te verbouwen waarbij een 60 extra woonunits gecreëerd zal worden. Hierbinnen dan mogelijk 24 units voor bewoners met zware zorgvraag. De betrokken partijen (woonwaard, zorgcirkel en de gemeente) worden van de zorgen bij omwonenden geïnformeerd en gevraagd hier nadrukkelijk aandacht aan te schenken.
Hierbij tevens rekening houdend met overlast beperkende maatregelen tijdens sloop en bouw. Aktie Cees

-Wethouder Hagens
Tijdens het kennismakingsgesprek met wethouder Hagens is de verkeersproblematiek eveneens aan de orde geweest. Bewoners aan de Grafterbaan en Dorpsstraat maken zich ernstig zorgen ten aanzien van veiligheid en schade door het verkeer. Foto’s van scheurvorming in een van de woningen (mogelijk ontstaan) ten gevolge van zwaar verkeer zullen Hagens worden toegezonden.
Tevens wordt navraag gedaan naar de toezegging verkeersspiegel hoek Raadhuisstraat. Aktie Cees

-Woningbouw over de Boeiersloot
De dorpsraad is benaderd met het verzoek een peiling ( enquête) te doen onder de inwoners van Graft en De Rijp naar wensen en behoeften indien woningbouw over de Boeiersloot zou plaatsvinden. De grondeigenaren hebben een landschapsarchitect de opdracht gegeven plannen voor dit gebied te ontwikkelen. De huidige status is Bijzonder Provinciaal Landschap waarop niet gebouwd mag worden. Als zodanig is de dorpsraad van mening dat het prematuur is nu een inventarisatie te doen. De raadpleging zou als oneigenlijk argument gebruikt kunnen worden om de bestemming van het gebied te wijzigen.
Indien blijkt dat vanuit de provincie een mogelijke bestemmingswijziging aan de orde is zijn we bereid onze medewerking te verlenen. De landschapsarchitect wordt hieromtrent geïnformeerd. Aktie Cees

Voor de volgende vergadering wordt een ieder verzocht tekst en beeld aan te leveren voor de website. In ieder geval suggesties te doen welke wijzigingen / verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. Aktie allen

– Op 7 maart aanstaande komen de verschillende dorpsraden van de buitengebieden bijeen in “onder de boom”.

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 17-01-2023

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 17-01-2023
Aanwezig: Wendy Deckers (voorzitter), Hans Specker, Sjaak Stoop, Gonnie Muijs, Greet Bonnema, Tom Taam, Cees Molenaar .
Afwezig: met afbericht, Jetta de oude.

De voorzitter heet Sjaak Stoop welkom, hij woont de vergadering bij om vast te stellen of hij deel wil gaan uitmaken van de raad. Naast Greet wil hij zich inzetten voor met name de bewoners van Graft. Met de uitleg van de voorzitter dat de raad neutraal is, zich inzet voor zaken die in de dorpen spelen en niet rechtstreeks via 072 zijn op te lossen, fungeert als de ogen en oren van het dorp en als zodanig de verbinding maakt met het gemeente bestuur en/of stadswerk. De dorpsraad is er niet om individuele belangen te behartigen of om zelf oplossingen aan te dragen.

– Bijeenkomst dorpsraden 10 januari
Schermerhorn, Grootschermer, Stompetoren, Driehuizen, Graft en De Rijp zijn bijeen geweest om werkwijze, contact met gemeente, en informatie overdracht te delen en af te stemmen.
Aanleiding is onder andere het gevoel (dat breed leeft) te weinig gehoor te vinden bij de gemeente en alleen te worden ingeschakeld als het zo uit komt. De procedure rond plaatsing aanvragen van molens in de Schermer was hier een nadrukkelijk voorbeeld van. De dorpsraad Grootschermer heeft een enquête gehouden met vragen over welke zaken de inwoners belangrijk vinden.
Vanuit een grote respons (ca 80%) is na inventarisatie een dorpsvisie geschreven en gedeeld met de inwoners. Dit alles is gedeeld met de overige raden. Volgens dorpsraad Stompetoren is er een visie voor alle kernen, daar dit geen van de anderen bekend is zal daar navraag worden gedaan. Vastgesteld is dat een aantal aandachtsvelden voor alle dorpen gelden.
Verkeer, verkeersveiligheid, parkeren, openbaar groen, huisvesting starters en ouderen, huisvesting hulpbehoevende ouderen en invulling openbare ruimte. Gezamenlijk optrekken wordt zinvol en wenselijk geacht.

Afgesproken is twee maal per jaar, of zoveel vaker als nodig, in deze samenstelling bijeen te komen, daar Schermerhorn zich oriënteert op de bouw van een dorpshuis en Graft daar een goed voorbeeld van kan laten zien is de volgende bijeenkomst gepland in Onder de Boom, dinsdag 7 februari, 20.00 uur.

– Ontwikkeling Baanbreker en Mieuwijdt
Naar aanleiding van het verzoek ons te informeren naar de voortgang (daar het wel heel lang oorverdovend stil) is hebben we antwoord gekregen. Onze gebiedsregisseur meldt dat Woonwaard verantwoordelijk is de communicatie en participatie en binnen organisatie van de gemeente bestuurlijk is opgeschaald m.b.t. voortgang van het project (info verkregen via Carla de Ruiter).
Aansluitend hierop is bericht gekomen van Woonwaard en de Wijde Blik, (Vasco en Lara Simons) dat een volgende informatie bijeenkomst wordt ingepland voor maandag 20 februari aanstaande. Vooruitlopend daarop een voorbespreking maandag 30 januari met de dorpsraad, 14.00 uur in de vergaderkamer Mieuwijdt. Aktie: Wendy kijkt of de ruimte vrij is, Greet informeert Lara.
Tevens zal Greet navragen hoe laat de inloop op de 20e februari plaats vindt. Voorbespreking Mieuwijdt aanwezig: Gonnie, Wendy, Sjaak, Hans en Cees.

– Reactie op de advertentie in de Uitkomst
Een reactie via de mail, verkeer en E – oplaatpunten als aandachtspunt. Greet zet dit door naar onze gebiedsregisseur. Aktie: Greet
Naar aanleiding van de advertentie en voortbordurend op de bevindingen uit het gesprek met de overige dorpsraden kiezen wij ervoor om op deze wijze (met regelmaat) de onderwerpen te benoemen via de Uitkomst. Reageren kan nu via het e-mail adres via Greet. Op deze wijze inventariseren we de knelpunten en aandachtsvelden en kunnen dat onder aandacht van de verantwoordelijken bij de gemeente brengen.
Besloten wordt een volgende advertentie te plaatsen in de week voor de informatie middag Woonwaard. Aktie: Greet

– Verkeersproblematiek
Het onderwerp staat al zo lang op de agenda en is een van de pijnpunten. Vorig jaar is daar de problematiek op Graft bijgekomen en heeft geleid tot een schouw met de toenmalige wethouder te Beest. Na een rondgang is de ernst en omvang erkent en is de toezegging gedaan om bijvoorbeeld een spiegel te plaatsen op de hoek Dorpsstraat- Raadhuisstraat. Daarnaast zou terugkoppeling plaats vinden inzake parkeermogelijkheden en snelheidsbeperking.
Tot nu toe niets gehoord. Het onderwep zullen we onder de aandacht blijven brengen.

– Bezoek wethouder John Hagens 31 januari
Met de uitgesproken en geschreven intenties in het coalitieakkoord hopen we uiteraard dat hier gevolg aan wordt gegeven. Met het kennismakingsbezoek zullen we hier naar vragen. Graag horen we hoe de heer Hagens denkt over de samenwerking met de dorpsraden, hoe hij daar uitvoering aan wil geven en wat hij van ons verwacht. Gevraagd zal worden naar zijn standpunt inzake het afsluiten van een convenant. Het Alkmaarse coalitieakkoord is op internet en als gedrukt exemplaar beschikbaar.
Op papier werkt wel fijn dus zal om extra (7) exemplaren gevraagd worden. Aktie: Cees

– Hondenuitlaatgebieden
Inmiddels ruim twee jaar terug is een voorstel toegezonden een aantal gebieden aan te wijzen, hier is geen vervolg op gekomen waardoor met name voor Graft niet duidelijk is wat, wel en niet plaatsen zijn waarop honden aangelijnd mogen lopen. De indruk bestaat dat de gemeente het op zijn beloop laat. Aktie: Geen

– Trailerhelling
Omwonenden, diverse dorpelingen en Roel Smit (corpslid en waterpolitie) zijn geraadpleegd. De meest geschikte plaats van een helling blijkt toch bij de brug van Graft naar de Graftermeer te zijn. Er is ruimte, en er kunnen parkeerplaatsen worden gerealiseerd, het is mooi aan de rand van het dorp en het zou mooi meegenomen kunnen worden gedurende de renovatie van de Graftermeer brug.
Hierbij zijn wel kanttekeningen en kritische opmerkingen geplaatst.

Hoe bewaak je dat de Eilandspolder niet een tweede Giethoorn wordt en we straks file varend door een weidevogel gebied gaan? Op welke wijze limiteer je het aantal bezoekers in combinatie met de aantallen verhuurboten rond de Eilandspolder.

Toezicht en handhaving is een vereiste, zowel op als rond het water. Stadswerk en de gebiedsregisseur worden geïnformeerd. Aktie: Cees

Rondvraag De vergadering heeft Sjaak doen besluiten zich voor de dorpsraad in te zetten Een nieuw lid!
Gewag wordt gemaakt van onderzoek naar bouwen over de Boeiersloot en landje Ter Beek. Wellicht is te achterhalen in welk stadium dit verkeert en hoe concreet dat is.

Volgende vergadering 21 februari, 19.30 uur Brandweerkazerne.