MEDIA


Dorpsagenda

Beste buurtbewoners,
Na een digitale Vragenlijst en twee inloopavonden is er nu een voorlopige Dorpsagenda!!
De Dorpsraad en geïnteresseerde inwoners vinden dit een magere agenda die nog veel aanvullingen verdiend en nog niet voldoet aan wat wij weten wat er leeft en speelt in ons dorp.
Willen jullie ook eens meedenken over wat je belangrijk vindt en welke thema's meer aandacht moeten krijgen in de Dorpsagenda?
Alle suggesties, ideeën en opmerkingen zijn welkom en kun je mailen naar:dorpsraadgraftderijp@ziggo.nl. De Stad Alkmaar denkt anders over de dorpen dan hoe wij het beleven. Daarom is het belangrijk dat de Dorpsagenda gaat voldoen aan onze wijze van samenleven.
De Dorpsagenda wordt eind september vastgesteld.
Reageer dus snel zodat wij Alkmaar kunnen laten weten wat wij belangrijk vinden.
Je kunt de Dorpsagenda vinden op de site van gemeente Alkmaar, zoek op Dorpsagenda en kies je dorp.
Alvast bedankt voor het meedenken om ons dorp veilig en leefbaar te houden.Hoe wilt u meedenken met de gemeente?

Klik op de afbeelding om naar de site van Alkmaar te gaan.Zuideinde De Rijp Overig Herstel Zuideinde de RijpVerslag op hoofdlijnen van het 2e overleg met een aantal vertegenwoordigers uit Graft over de ingediende zienswijzen inzake het Bestemmingsplan voor de Baanbreker op dinsdag 30 april 2024.

Aanwezig: Cor Stoop, Sjaak Stoop, Michael van Loon, Wilma Groot, Marco van Ammers, Marleen Oudejans en Sandra van Vuuren.

Namens de gemeente Alkmaar: Aart Blankert, Wessel Kerssens, Dennis Dieleman, Carla de Ruiter en Klaas van ’t Veer.

Tevens aanwezig: Mischa Buter, programmamanager Zorgzame Buurt namens Woonwaard, De Zorgcirkel en gemeente Alkmaar.

• Aart Blankert begint met een kort voorstelrondje voor de nieuwe aanwezigen:
Wessel Kerssens (collega van Aart), Marco van Ammers (buurtbewoner en indiener zienswijze) en Mischa Buter (programmamanager Zorgzame Buurt). Doel van dit tweede overleg is vooral de actiepunten uit het eerste overleg met elkaar door te nemen.

• Vaststellen agenda
Eenieder stemt in met de vooraf toegestuurde conceptagenda.

• Beschrijving van de doelgroep en de beoogde toewijzingscriteria
Sjaak Stoop stelt als eerste de vraag: is het nou wonen of zorg? Klaas van ’t Veer gaat hier uitgebreid op in. Het project De Baanbreker voorziet in het gat tussen de oude woonsituatie en het verpleeghuis (de laatste levensfase). Uit diverse onderzoeken blijkt dat het aantal ouderen in Graft, dat afhankelijk wordt van zorg, de komende jaren aanzienlijk toeneemt.
Om de voorkomen dat ouderen voor zwaardere zorg het dorp uit moeten (naar Alkmaar of Purmerend), worden op de locatie Baanbreker en op termijn ook op de locatie Mieuwijdt ‘zelfstandige’ woningen ontwikkeld waarin zwaardere zorg kan worden geleverd. Door het scheiden van wonen en zorg (overheidsbeleid) worden bewoners ‘gewone’ huurders die een huurovereenkomst met Woonwaard hebben. In dit opzicht is de bestemming wonen met de Functieaanduiding ‘zorgwoning’ dus juist. Tegelijkertijd zijn de appartementen bestemd voor ouderen met een zorgindicatie waarvan 50 % zware zorg. In de beginjaren mogelijk meer in verband met de tijdelijke uitplaatsing van bewoners uit De Mieuwijdt. De toewijzingscriteria houden dus rekening met voorrang voor ouderen uit Graft en De Rijp en de zorgzwaarte. De aanwezige vertegenwoordigers zetten diverse vraagtekens bij deze beleidslijn. De conclusie is tenslotte dat zij zich hier niet in kunnen vinden. Cor Stoop zegt het zorgelijk te vinden dat de gemeente het perceel grond van De Baanbreker al aan Woonwaard verkocht heeft en er geen weg terug is. Klaas van ’t Veer antwoordt dat er een terugkoopmogelijkheid in het contract is opgenomen voor het geval de beoogde ontwikkeling niet kan doorgaan.

• Check aantal m2 BVO per appartement en geldende parkeernorm
Aart Blankert en Dennis Dieleman geven een toelichting op de toetsing aan de Parkeernormennota van de gemeente. In de Toelichting van het Ontwerpbestemmingsplan stonden twee parkeerberekeningen beschreven en degene die gebruikt is, blijkt juist te zijn. Waar het om draait, is dat de parkeernorm wordt toegepast die past bij het type bewoner.
In de toelichting over het woonconcept is daarvan gezegd dat bij toewijzing van een woning een zorgindicatie nodig is en het eigen autobezit doorgaans afneemt als dat het geval is. Mensen met een zorgvraag door mentale en/of lichamelijke aandoeningen (die verder gaan dan gewone thuiszorg) rijden immers niet of nauwelijks meer auto. De vertegenwoordigers blijven bij hun standpunt dat het parkeeraspect niet voldoende geregeld is. Cor Stoop uit opnieuw zijn zorgen over de toegenomen verkeersdruk in de afgelopen jaren. Aart Blankert en Dennis Dieleman geven aan dit aspect nadrukkelijk is meegenomen bij de planvorming.
De maximale capaciteit van de weg is volgens de geldende normen nog niet bereikt. Aspecten, zoals wegprofiel, ondergrond e.d. worden meegewogen in de toetsing. Onderkend wordt dat deze problematiek breder leeft en aandacht krijgt in de proces dorpenvisie. Dit geldt ook voor de mogelijke aanleg van parkeerplaatsen in de wijk. Sandra van Vuuren benadrukt dat ouderen hun auto pas weg doen als het openbaar vervoer wordt verbeterd. Dennis Dieleman geeft aan dat vanaf 1 juli a.s. de bus ook in het weekend elk uur gaat rijden. Sandra van Vuuren vraagt zich af of bewoners wel serieus genomen worden. Aart Blankert antwoordt dat dit uiteraard het geval is. Overleg zoals dit worden daartoe georganiseerd. De gemeente wil de zienswijzen zorgvuldig kunnen beoordelen. Sjaak Stoop doet tenslotte de suggestie op de Baanbreker 10 appartementen minder en op de locatie Mieuwijdt 10 appartementen meer te bouwen.

• Inrichtingsplan kermis (situatie bekijken i.v.m. elektrakast en p-plaatsen)

Ter plekke wordt bekeken of de plek aan de zuidkant voldoende bereikbaar is voor het afleveren van de zweefmolen. Dit blijkt een haalbare kaart te zijn. In het definitieve inrichtingsplan wordt hiermee rekening gehouden.

Ook wordt gekeken naar de beste plek voor de elektrakast. Dit blijkt bij de groenstrook/ pleintje vóór het dorpshuis te zijn. Hiermee wordt rekening gehouden in het inrichtingsplan.

• Verkeersaspect bouwplan

Is meegenomen bij punt 4.

• Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
• Aart Blankert dankt de aanwezigen voor hun komst en de nadere gedachtewisseling over de ingediende zienswijzen.Kort verslag overleg ontwikkelingen Baanbreker en Mieuwijdt 7 mei ’24

In het overleg worden geen nieuwe ontwikkelingen rond de Baanbreker gedeeld. Er wordt vooral ingegaan op de afdronk van het gesprek op 30 april jl. waarin de gemeente en de verschillende ‘sleutelpersonen’ vanuit de omgeving ingingen op de ingediende bezwaren op het bestemmingsplan. Dit situatie blijft dat de aanbesteding (aannemer voor de nieuwbouw) pas wordt opgestart nadat het bestemmingsplantraject is afgerond. De gemeente zal als vervolgstap het college van B&W informeren adviseren over het vervolg rond de bestemmingplanprocedure inclusief de belangrijkste bezwaren vanuit de betrokken omwonenden. Woonwaard bereidt een intern bestuursbesluit voor rond de verdere ontwikkeling van De Mieuwijdt. De uitkomsten worden t.z.t. gedeeld met de Dorpsraad. Woonwaard gaat eea na over het projectgebied rondom De Mieuwijdt n.a.v. de rondleiding door de Dorpsraad langs De Mieuwijdt en het gebied tegenover het oude benzinestation. Nb: dit is direct bekeken door Raymundo. Woonwaard blijkt eveneens eigenaar te zijn van de grond op het perceel waar we vandaag langsliepen. De drie organisaties hebben gezamenlijk een externe programmamanager ingehuurd om de ontwikkelingen in samenhang te bezien en te begeleiden. Deze programmamanager (Mischa Buter) zal het contact met de Dorpsraad in afstemming met de drie organisaties coördineren.Heb jij ideeën hoe jouw wijk in de gemeente Alkmaar nog mooier, beter of gezelliger kan worden?

Heb jij ideeën hoe jouw wijk in de gemeente Alkmaar nog mooier, beter of gezelliger kan worden? Dan is dit je kans! De gemeente Alkmaar is deze week het project 'Wij(k) aan zet' gestart.
Alkmaar wil de gemeente mooier, beter en socialer maken! Wij nodigen u uit om verbeterpunten van uw wijk met ons te delen. Daarna kunnen alle Alkmaarders stemmen op de voor hen beste ideeën. Per wijk realiseren wij drie verbeterpunten. Uw idee voor een verbeterpunt doet ertoe.
Wij komen naar u toe deze lente!
Van 26 maart tot 30 april zijn wij met een rode bus op verschillende plekken in Alkmaar te vinden. In die tijd kunt u uw verbeterpunt inleveren. Dit kan hier op deze webpagina en op papier. De route van onze bus vindt u bij de veelgestelde vragen hieronder. Lever hier uw verbeterpunt in!Praat mee over de toekomst van De Rijp
Klik op deze link om in de DorpsAgenda te komen.

Praat mee over de toekomst van Graft
Klik op deze link om in de DorpsAgenda te komen.

Zienswijzen De Baanbreker

Windturbines 27-10-2023

Locatie nieuwe trafo Liander 01-06-2023

Trafo Liander 01-06-2023