Archief
Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 13-12-2022

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 13-12-2022
Aanwezig: Wendy Deckers (voorzitter), Greet Bonnema, Gonnie Muijs, Tom Taam , Cees Molenaar.
Afwezig: met afbericht, Hans Specker, Jetta den Oude

De vergadering is ter voorbereiding op de geplande bijeenkomst met de overige dorpsraden rond het Schermereiland op 10 januari 2023.

Vragen die voorliggen, naast het onderling kennismaken zijn;
*Hoe ervaren de Dorpsraden de communicatie met gemeente en wethouders?
*Hoe ervaart men het overleg met – en de inzet van de gebiedsregiseur?
*Hoe gaan we om ten aanzien van de geplande en toegezegde gebiedsvisie ?
*Hoe staan de raden tegenover de toezegging te komen tot een convenant?
*Hoe verwerken de dorpsraden, die werken met facebook en instagram de resultaten?

Voorgesteld is de vergadering te beleggen in Stompetoren, Wendy, Greet en Gonny hebben aangegeven daarheen te gaan. Definitieve afspraak volgt. Aktie: Cees

De kennismaking met wethouder John Hagens staat gepland voor 31 januari 19.30 uur in de brandweerkazerne te De Rijp. De resultaten en bevindingen uit het overleg met de overige dorpsraden zullen mede inhoud geven aan uiting van onze onvrede. Inhoudelijk zal gesproken worden over lang lopende zaken als verkeer ouderenzorg/huisvesting en honden uitlaatgebieden. Plaats en inhoud van het gesprek wordt kort gesloten met het secretariaat.
Aktie: Cees

De onvrede over het uitblijven van actie en antwoorden op onze vragen beheerst de vergadering. Zo horen we al meer dan een jaar niets over de voortgang Baanbreker/Mieuwijd. Voorgesteld wordt met hoge frequentie vragen te blijven stellen. Beginnende met de vraag naar de stand van zaken ontwikkeling Baanbreker en wat de plannen zijn voor de Mieuwijd.
Aktie: Greet

Voorgesteld wordt een nieuwjaarsboodschap in de Uitkomst te plaatsen met daarin genoemd de aandachtspunten van de dorpsraad.
Aktie Greet Sinds de oprichting van de Dorpsraad staat communicatie met de inwoners, de vergadering en verslaglegging op de agenda. De voorzitter benadrukt dat het vrijwilligerswerk betreft, wij een raad zonder bevoegdheden zijn. Duidelijkheid t.a.v. de actiepunten en wie is gewenst alsmede een bereikbaar e-mail adres, ook een facebook pagina moet er komen. Hopelijk vindt Jetta hiervoor de tijd en de juiste kanalen.
Aktie: Gonnie

De vraag ten aanzien van het bestraten of asfalteren van de witte brug en Tilbrug is breed uitgezet, het antwoord is bestraten met klinkers zoals in het hele dorp.
Aktie: Cees

De trailerhelling in Graft geeft overlast, gevraagd wordt of een alternatief ergens in het dorp voorhanden is? Rekening moet worden gehouden met parkeermogelijkheden voor auto’s met trailer. Deze hoeven uiteraard niet persé naast de waterkant te staan.
Aktie: Tom

Daarnaast dus de geplande vergadering 10 januari en 31 januari!

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 24-08-2021

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 24-08-2021
Aanwezig: Greet Bonnema, Gonnie Muijs, Tom Taam, Cees Molenaar, Wendy Deckers (voorzitter).
Afwezig: met afbericht, Hans Specker.

Verslag vorige vergadering, vastgesteld. Sinds de aanvang lock down vergaderen we weer eens aan tafel in de brandweerkazerne alwaar ruim voldoende afstand is gewaarborgd. Indien de omstandigheden en voorschriften het toestaan zullen de volgende vergaderingen gehouden worden op wisselende locaties in het dorp.

Website: de eerste wijzigingen zijn aangebracht, het is wenselijk op deze manier door te gaan. Sem Visser zal worden gevraagd te helpen.

Voor de vakantie
is de toezegging gedaan door wethouder Te Beest voor een gesprek/overleg tussen hem en de dorpsraad, op onze vraag naar datumsuggesties is nog geen antwoord gekomen. Opnieuw zal aangedrongen worden op het maken van een afspraak.

Binnen dit kader is het eensluidende gevoel binnen de dorpsraad dat er kennelijk geen waarde gehecht wordt door onze bestuurders aan de inzet en rol van de dorpsraad. Heeft het zin om op deze wijze door te gaan? Zo staat al drie jaar verkeer en veiligheid op de agenda, er zou met verkeersdeskundigen een rondje dorp worden gedaan maar dat wordt afgeblazen vanwege geen tijd!, gesprekken over autoluw maken van de grote Dam krijgen geen vervolg, parkeren en inrichten gasfabriek terrein en Meelzak blijft maar aanmodderen, informatie over de energie transitie blijft uit, het onderwerp hondenuitlaat/losloop gebieden blijft ergens hangen en onze zorg aangaande de plannen (vormgeving en invulling) van de Baanbreker wordt naar het zich laat aanzien niet gedeeld door onze bestuurders. Zowel het Waterstofproject als de Baanbreker zijn naast de overig genoemde, zaken die de bewoners meer dan gemiddeld aangaan! Het een heeft in meer of mindere mate samenhang met het ander, een overall visie- meerjarenplan is zeer gewenst denk alleen al aan het toenemende toerisme. Als we niet op de een of andere wijze serieus genomen worden is de vraag als hiervoor gesteld meer dan gerechtvaardigd. Uiteraard is er begrip voor de drukke agenda´s en niet alleen voor die van Te Beest , ook de andere wethouders zullen hun dagen goed weten te vullen doch dat mag niet ten koste gaan van de buitengebieden. Navraag zal worden gedaan hoe de andere dorpsraden dit ervaren en Greet zal Frits Jonk van voor aangaande in kennis stellen. Dat het anders moet moge duidelijk zijn!

Een gesprek op korte termijn wordt de inzet.

Volgende vergadering: 21 september 19.30 uur bestuurskamer sporthal.

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 22-06-2021

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 22-06-2021
Aanwezig digitaal: Greet Bonnema, Gonnie Muijs, Tom Taam, Hans Specker (voorzitter), Cees Molenaar.
Afwezig: met afbericht, Wendy Deckers.

Verslag vergadering 11 mei, geen op of aanmerkingen.

Naar aanleiding van;
Na de laatste brief van Lara Simons waarin de gestelde vragen zijn beantwoord is er niets meer vernomen. De aandachtspunten als onder andere vormgeving/ gevelaanzicht en toewijzing bewoners blijven punt van aandacht. Voorgesteld wordt via mail naar de voortgang en stand van zaken te vragen.

De toename van toerisme is met het afnemen van beperkende voorschriften nadrukkelijk waarneembaar. Parkeren en doorstroming blijft zorgelijk en als zodanig is het triest dat een beleidsvisie waar we met de dorpen naar toe willen uitblijft.

De opmerking gemaakt als hiervoor gaat ook op voor de overige aandachtspunten in het dorp, onduidelijk is wat vanuit de gemeente gewenst is of waar men aar toe wil met de indeling/verdeling van de openbare ruimte. Naar blijkt zal de steiger op Graft terugkomen ca 100 m westelijker ten opzichte van de oorspronkelijke plek maar hoe e.e.a. gerealiseerd gaat worden en hoe de overlast beperkt gaat worden is niet bekend. Ten aanzien van hondenuitlaatgebieden blijft het eveneens angstvallig stil. In het verlengde hiervan is dat eveneens te zeggen over de groene omloop en indeling Meelzak. Kortom het ontbreekt aan visie en daardoor adequate besluitvorming.

Van het secretariaat Te Beest is vernomen dat hij in gesprek wil met de dorpsraad na de zomer. Een goede zaak waarbij wij als dorpsraad graag van gedachten willen wisselen over de rol van de dorpsraad, hoe gemeentebestuurders daartegenaan kijken, wat we mogen verwachten van elkaar -over en weer en hoe de communicatie te verbeteren is.

Daarnaast een inhoudelijk gesprek over de invulling van de openbare ruimte en het ontbreken van een beleidsvisie. Hierbij uiteraard denkende aan overlast in- en rond het dorp, Eilandspolder, varen geluid etc. Een afspraak zal in overleg met het secretariaat worden gemaakt.

Overlast in de polder, de berichtgeving via diverse media is ieder bekend, toegevoegd wordt tijdens de vergadering dat boer Zijp veel narigheid ondervindt, zijn vee wordt lastiggevallen en achtergelaten rotzooi is iedereen een doorn in het oog. Politie en handhaving gaat de controle intensiveren en meer beboeten. De vraag is waar kunnen wij (bezoekers van de polder) de overlast melden? Het zou mooi zijn als er een centraal nummer is en ook de huurders van de bootjes dat bellen.

Rondvraag :
Kan de brug bij de kanovereniging niet blijven zoals die is? Is een gepasseerd station zoals het er nu uitziet.
Het afscheid van de waarnemend burgemeester is een Geruisloze gebeurtenis voor de buitengebieden gebleken.
Ontwikkelingen rond de waterstoftransitie zouden de afgelopen maand bekend gemaakt worden, navragen wat de stand van zaken is.

Volgende vergadering 17 augustus, 19.30 uur Brandweerkazerne.

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 22-03-2021

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 22-03-2021
Aanwezig: Greet Bonnema, Gonnie Muijs, Tom Taam, Cees Molenaar, Wendy Deckers (voorzitter).
Afwezig: met afbericht, Hans Specker.

Naar aanleiding actielijst;

Namens de dorpsraad zijn Greet, Gonnie en Cees dinsdagavond 9 maart digitaal geïnformeerd inzake voortgang en plannen ontwikkeling Baanbrekergebied.

Gepresenteerd is een volumestudie en beoogde opzet. Het betreft de uitwerking van de zoektocht naar seniorenhuisvesting in relatie tot de noodzakelijke ombouw van het pand Mieuwijdt. Het plan Baanbreker omvat 39 eenheden bedoeld voor inwoners met zorgvraag. Afhankelijk van de benodigde zorg kan meer of minder hulp gevraagd/ingekocht worden. De informatieavond voor bewoners van de Mieuwijdt is uitgesteld naar 15 april aanstaande. Een bestemmingsplan wijziging is noodzaak (school naar wonen), de verwachting is dat dit minimaal een half jaar in beslag zal nemen. Geo Architecten uit Schagen is ingeschakeld door de drie partijen voor uitwerking (Gemeente, Woonwaard en zorgcirkel). Genoemde aandachtspunten!
Parkeren (voldoende plaatsen voor bewoners, bezoekers en hulpdiensten), inrichting open ruimte (buurttuin), kermisterrein (waar?) en aub een mooi passend gebouw binnen de bestaande omgeving.

Honden uitlaatgebieden,
op de doorgezonden brief (wethouder te Beest) is helaas nog geen reactie ontvangen. De vraag wordt gesteld of de andere buitengebieden deze problematiek ook kennen/ervaren. Via de app zal de vraag naar de overige dorpsraden gesteld worden.

Groene Walvis, blijft aandachtspunt.

Weilandspolder, idem

Website, verbeteringen zijn voorgesteld de uitwerking loopt.

Overdracht penningmeesterschap, is gedaan.

Uitleg afblazen idee zonnepanelen
Jan Ploegerlaan, heeft plaatsgevonden, een schriftelijk rapport is niet gemaakt daar al vroeg bleek dat het technisch en financieel onhaalbaar is.

Verwijderen afvalbak Plukkerspleintje: het antwoord is dat de bak gebruikt werd waar hij niet voor was bedoeld. De vergadering spreekt hier haar verwondering over uit. Nu kunnen toeristen en passanten hun afval niet kwijt. Logischer is om met de café-eigenaren in gesprek te gaan, via de gebiedsconsulent. Gekeken zal worden waar en of in Graft en De Rijp meer bakken gewenst zijn.

Overige punten;
Ontsluitingsbrug De Pauw, ons is bericht en via de plaatselijke pers is bekend dat de oorspronkelijke plaats naast het gebouw van de Argonauten en de ijsclub wordt gehandhaafd. De huidige ophaalbrug wordt verwijderd en hiervoor zal een betonnen overbrugging komen geschikt voor (zwaar) autoverkeer. Het is de bedoeling dat voldoende doorvaarthoogte bereikt wordt voor de kanovaarders en de groene oevers worden onder de brug door gezet. Als dorpsraad zijn we uitgenodigd de plannen mee te beoordelen. Hier maken we gebruik van. In de vergadering wordt de beoogde plaats (niet unaniem) bekritiseerd, verplaatsing naar het verlengde van Schepenakker is zoveel logischer -uiteraard met eenzelfde invulling als op de nu gekozen plek. Reacties uit het dorp in combinatie met verkeer en parkeer problematiek zijn reeds gehoord.
Het is aan de dorpsraad om geluiden van beide zijden te vermelden. Verzocht wordt ook na te gaan of de welstandscommissie, de kanovereniging, de ijsclub en omwonenden betrokken zijn.

Ongeval N244, Op 10 maart heeft een noodlottig ongeval op de N244 voor aanmerkelijke en feitelijk onaanvaardbare verstoppingen gezorgd in De Rijp. Alles bijeen heeft de hele middag het verkeer vast gestaan waarbij het gelukkig niet aan de orde is geweest dat nood of hulpdiensten in het dorp noodzakelijk waren. Het gaf wel aan hoe kwetsbaar het oude dorp is en hoe nadrukkelijk de boel verstopt raakt. Een evaluatie met deskundigen lijkt ons gepast.

Wederom komt de bekendheid van de dorpsraad aan de orde, voorgesteld wordt om een opzet te maken voor berichtgeving in De Uitkomst.

Aan de Groeneweg net voorbij de brug van Graft is de mogelijkheid een boot te water te laten, verzocht is een en ander te beoordelen en mogelijk suggesties voor verbetering aan te dragen. Mede naar aanleiding van een ingekomen brief is gekeken naar wandelroutes en het beter begaanbaar maken van het talud onder aan de N244. Gehoopt werd dat de snippers die de gemeente nu afvoert daar zouden komen. Daar deze stroken onder de provincie vallen meg de gemeente hier niet aan meewerken. We zullen nagaan of dit via de provincie geregeld kan worden. Hiernaast zal gevraagd worden om de gemaakte afspraak met de verkeersdeskundigen van de gemeente na te komen. (rondje dorp met knelpunten en verkeersborden)

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering, — april 2021 (voorzitter doet voorstel)

Download free bootstrap 4 landing page, free boootstrap 4 templates, Download free bootstrap 4.1 landing page, free boootstrap 4.1.1 templates, Creative studio Landing page

Notulen: 12-01-2021

Notulen Dorpsraad De Rijp En Graft Datum: 12-01-2021 Verslag dorpsraad De Rijp 12 januari 2021

Aanwezig (digitaal): Wendy Deckers (voorzitter), Greetje Bonnema, Gonnie Muijs, Hans Specker, Tom Taam, Cees Molenaar

Verslag vorige vergadering, geen inhoudelijke opmerkingen.

Baanbreker,

Na eerder verstrekte informatie via onder andere in september 2020 in de krant blijken de ontwikkelingen een gewenste kant op te gaan. De plannen van Woonwaard en Zorgcirkel om op het terrein van het schoolgebouw woonruimte te creëren voor bewoners met zorgvraag krijgt vorm. Via het ingeschakelde communicatiebureau “De Wijde Blik” is aangegeven dat 29 januari aanstaande een presentatie/overleg plaatsvindt met wethouders en betrokkenen stuurgroep. Aansluitend is het de bedoeling om bewoners van de Mieuwijdt en aanwonenden uit te nodigen voor een digitale presentatie half februari. Vooruitlopend hierop is de wens de plannen te presenteren aan de dorpsraad en een beperkt aantal omwonenden. Ook een vertegenwoordiging van “Onder de Boom” zal hierbij worden gevraagd.
Het idee dat wordt gepresenteerd behels het gebied tussen Mieuwijdt en het Baanbreker terrein, inclusief paden, groen etc. Voor wat betreft de invulling en aanpak van het Mieuwijdt gebouw zelf volgt informatie later.

Afgesproken wordt dat vanuit de dorpsraad Greetje en Gonnie zullen deelnemen aan dit petit overleg waarnaast genoemd zijn: Edwin Plukker en Michael van Loon. Greetje gaat informeren of meer gegadigden uitgenodigd kunnen worden, in overleg met Lara Simons zal een datum in de eerste week februari worden vastgesteld. Vooruitlopend het gesprek zullen vragen en aandachtspunten kenbaar worden gemaakt. In overleg zal -of namens de stuurgroep -of door de dorpsraad voorafgaande de presentatie half februari aandacht in de Uitkomst aan de zaak worden gegeven.
Met name de mogelijkheid om ouderen te helpen bij de digitale presentatie is punt van aandacht.

Hondenlosloop-Uitlaatgebieden, Mede ten gevolge van de enquête die medio 2020 is gehouden onder bewoners en toekomstige bewoners van de wijk De Pauw is een herziening van de oorspronkelijke ideeën ontstaan voor wat betreft de invulling van de groenstrook tussen Zuideinde en De Pauw. In de aanvankelijke presentatie van de gemeente (eind 2019) is dit gebied aangewezen als mogelijke locatie voor losloopgebied. In het aanwijzingsbesluit is dit terrein niet meegenomen, hier is binnen de gestelde termijn bezwaar tegen aangetekend en een zienswijze ingediend zowel algemeen als specifiek.
De volgende stap hierin is dat een en ander juridisch wordt getoetst waarna terugkoppeling plaats vindt naar de bezwaarmakers. Met hoeveel tijd dit gepaard gaat is niet bekend.

Als tweede spoor hebben de hondenbezitters contact gezocht met de regionale pers, de wensen en ideeën zijn hier duidelijk naar voren gebracht. De vraag blijft echter, zijn de overige aangewezen gebieden nu definitief of moeten we wachten op de uitkomst De Pauw. Naar het zich laat aanzien kunnen de hondenbezitters nu al de overige gebieden benutten als in het aanwijsbesluit is genoemd. Greetje en Hans gaan de betreffende terreinen langs om vast te stellen of een en ander voldoet.

De Groene Walvis, Duidelijk is gemaakt dat het een haalbaarheid onderzoek betreft en beslist geen uitvoeringstraject. Het gesprek dat de afvaardiging van de dorpsraad hebben gehad met onder andere Mariska van der Spek, Lex Baggerman en Cees Groot heeft mede geleid tot het besluit een brief ter verduidelijking naar alle inwoners van Graft en De Rijp te sturen. De definitieve uitvoering mogen we een dezer dagen verwachten. We hebben kennis kunnen nemen van de ingezonden brief in De Uitkomst ondertekend door een 20-tal verontruste inwoners, aansluitend deze brief heeft ook een gesprek plaats gevonden met een delegatie van hen en de wethouder Chritian Braak, Cees Groot en Mariska van der Spek. Een verslag van dat gesprek is de dorpsraad toegezonden, het is een goede zaak dat naast de dorpsraad ook deze groep zich sterk maakt voor een correcte en transparante ontwikkeling rond het thema waterstof.
Afhankelijk van de inhoud van de brief (worden op alle vragen antwoorden gegeven?) zal vervolgactie plaats vinden, we houden nauw contact met de indieners van de open brief en staan open voor overige meningen vanuit het dorp.

Website Dorpsraad, al vanaf begin af aan is de site onvoldoende tot slecht. We zijn als dorpsraad niet bereikbaar en informatie is slecht en onvolledig te vinden. De uitstraling is met uitzondering van het logo te somber. Gonnie heeft aangeboden om vorm en verbeterpunten aan te dragen waarna we door moeten pakken. De login gegevens zijn bekend, voorafgaande de volgende vergadering zal een keuze worden gemaakt wie wat gaat doen. Voorgesteld is om na optimalisatie een facebook account aan te maken.

Weilandspolder, de uitnodiging van 2 februari blijft vooralsnog staan (digitaal?)

App groep dorpsraden, Het voorstel om een periodiek overleg te starten tussen de dorpsraden heeft nog geen definitief vervolg gekregen. Onze gebiedsconsulent zal gevraagd worden naar de status, indien gewenst zullen we zelf het initiatief nemen tot een app groep.

Rondvraag, Met ongeloof is gereageerd op het besluit een vergoeding voor de ingebrachte kerstbomen af te schaffen. De communicatie zwaar onvoldoende en redenen discutabel. De brandweer heeft diverse malen brandjes moeten blussen van her en der liggende bomen die in brand zijn gestoken. De inleverperiode van krap 2 uur is te kort om corona proof je boom te brengen en vooraf de bomen brengen te gevaarlijk naar gebleken is. Evaluatie is daarom vereist om deze toestanden in het vervolg te voorkomen.
Is het mogelijk de actie lijst separaat aan het verslag toe te voegen, ja.
Convenant, onze vorige burgervader was niet van zins het convenant te ondertekenen. Als dorpsraad mag je verwachten dat je over en weer vastlegt wat er verwacht wordt en waar we ons aan hebben te houden. Het convenant is op deze punten helder. Dit punt is een onderwerp voor het overleg met de overige dorpsraden.

Verzocht wordt om een foto en presentatie voor de site van de nieuwe dorpsraadleden, graag per mail.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering, dinsdag 16 Februari 19.30 uur Digitaal.